Az iskolai tanterv keretében átadott tananyag kiegészítését, elmélyítését szolgáló programok szervezése nagyban segítheti a fiatalok iskolai előmenetelét, továbbtanulási esélyeit az edutainment, azaz a játszva tanulás elve mentén. Az iskolai leterheltség miatt ezeket a programokat elsődlegesen az iskolai szünetek idejére időzítjük: a táborok felügyeletet is biztosítanak, elősegítve a szülők foglalkoztatását és biztosítva a gyermekek étkeztetését is.

Informális, nem formális képzéseket, kulturális és közösségi rendezvényeket szervezünk tanítási szünetekben vagy hétvégéken.


A tantervhez illeszkedő tematikával többféle iskolai kirándulást szervezünk.


 

Iskolán kívüli nyelvoktatás – a települések felmérése alapján, angol, német nyelvekből van igény iskolán kívüli oktatásra, ez nyelvi táborokban valósul meg.


A tevékenységcsoport keretében pályaorientációs felmérésekre kerül sor, mely alapján adott szakmák, szakmacsoportok megismerését célzó szakmabemutatókat, üzemlátogatásokat szervezünk az érdeklődő diákok számára. A pályaorientációs felmérés a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását, a lehető legszélesebb információnyújtás révén.


Tábor


 

A speciális tevékenységekhez szükséges fizikai, technikai és humán erőforrás biztosítása

A népi játékok és táncos mozgás megalapozásának új szemléletű, korszerű pedagógiai alapokra épülő, hagyományos értékeket továbbadó élményét nyújtja. Legfőbb eszköze a kreatív élménypedagógia, mely utat ad mind a pedagógusoknak, mind a gyermekeknek nem csupán a hagyományápolás terén, hanem a mindennapi pedagógiai folyamatokban is.


Gyermekfolklór a tehetséggondozás szolgálatában


 

Mediáció a szociális munka mindennapjaiban

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a mediáció mint alternatív konfliktuskezelési módszer eszköztárát, folyamatát, valamint hogy elsajátítsák a mediációhoz szükséges attitűdőt.


Német nyelvtanfolyam a humán közszolgáltatásban dolgozók számára.


Rendszerszemléletű konfliktuskezelés

A képzés célja volt, hogy a résztvevők elsajátítsak a konfliktuskezelés rendszerét és hatékony módszereit és ezeket a gyakorlatban alkalmazni is tudják. További cél volt a résztvevők önfejlesztésének és módszertani kultúrájának javítása. A foglalkozásokon a szociális szférában dolgozó szakemberek vettek részt, akik szituációs gyakorlatokon keresztül gyakorolták be a konfliktuskezelésre használt eszköztárat.


 

A humán közszolgáltatásokban dolgozók közötti kooperáció

A humán közszolgáltatásokban dolgozók közötti kooperáció, információsáramlás, a tapasztalatok átadása nagyban elősegíti a hatékony feladatellátását. Ennek fejlesztésére szakmai műhelytalálkozókat, esetkonferenciákat szervezünk ágazati és ágazatközi jelleggel is.


Hátrányos gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének támogatása

Ösztöndíj rendszer

A hátrányos helyzetű, de jó képességű, szorgalmas tanulók továbbtanulásának anyagi támogatására ösztöndíjrendszert vezetünk be a konzorcium területén. Az ösztöndíj célja, hogy segítsük a hátrányos helyzetű tanulók felkészülését, továbbtanulásra motiváljuk őket. Az ösztöndíj lehetőségét minden évben meghirdetjük.


Szemléletformáló óvodai foglalkozások, szülői klub

A témában érintett szakemberek javaslatára folyamatosan szervezünk óvoda népszerűsítő, szemléletformáló foglalkozásokat a szülők számára és szülői klubot üzemeltetünk óvodapedagógusok bevonásával.


Workshop

A hátrányos helyzetű 3 év feletti gyerekek óvodába járását akadályozó tényezőinek felmérése, összesítése, intézkedési terv kialakítása: az akadályozó tényezők feltárása a célcsoport körében kérdőíves felméréssel történik, melyet kiegészítenek a véleményformáló szakemberekkel készített mélyinterjúk. A témában két alkalommal szerveztünk workshopot. Az első alkalommal a problémák feltárása, a kérdőívek kidolgozása zajlott, a második alkalommal az eredmények feldolgozása és az intézkedési terv kidolgozásának szakmai előkészítése volt a téma, a konzorciumban dolgozó óvodapedagógusok résztvételével.


Informális, nem formális oktatás

Informális, nem formális képzéseket, kulturális és közösségi rendezvényeket szervezünk tanítási szünetekben vagy hétvégéken.


Óvodások egészségfejlesztése az egészséges életmódra és táplálkozásra neveléssel, szemléletformálással

Mozgásfejlesztés: hidroterápiás foglalkozásokat, mozgásfejlesztés korcsolyával, tehetségfejlesztő (jégkorong) foglalkozásokat szervezünk 162 térségi óvodás részvételével.


Óvodások korai (közösségi és egyéni fejlesztése a továbbtanulási és későbbi érvényesülési kompetenciák megszerzésének támogatására

Kreatív műhelyek, kézműves foglalkozások kreatív műhelyeket, tehetségműhelyeket, kézműves foglalkozásokat, zenei illetve művészeti foglalkozásokat szerveztünk óvodás gyermek számára, amelynek célja a gyermekek kézügyességének, finommotorikus mozgásának fejlesztése, egyúttal a helyi tradíciókkal való megismertetése, a helyi kézműves foglalkozások életben tartása.